• De Arbowet: je rechten en plichten als werkgever

  Datum: 2016.03.31 | Categoriën: Voor HR Managers, Voor werkgevers | Tags: ,,,,,

  Om de gezondheid van je medewerkers te beschermen krijg je als werkgever algemene bepalingen en richtlijnen aangereikt die in de Arbowet zijn opgenomen. Ook met betrekking tot de inrichting van de kantoorwerkplek ben je als werkgever aan diverse richtlijnen gebonden. Praktijkervaring wijst uit dat werkgevers echter niet altijd volledig op de hoogte zijn van de verplichtingen ten aanzien van voorlichting en inrichting van de beeldschermwerkpoffice safetylek. Wij geven je antwoord op de vraag: ‘wat móet ik nou eigenlijk en wat mág ik?’

   
  Afwisseling in werkzaamheden
  Als werkgever moet je ervoor zorgen dat beeldschermwerk geen gevaar oplevert voor de veiligheid en de gezondheid van je medewerkers. Je dient ervoor te zorgen dat het werk zo georganiseerd wordt dat het beeldschermwerk elke 2 uur wordt afgewisseld met andere werkzaamheden of een korte pauze.

  Inrichting van de werkplek
  De stoelen en bureaus moeten van goede kwaliteit zijn en op de juiste wijze kunnen worden ingesteld en afgestemd op de gebruiker. Ook het beeldscherm dient van goede kwaliteit en op de juiste hoogte geplaatst te zijn.

  Werkplekinstructies
  Jouw verantwoordelijkheid als werkgever houdt niet op bij het faciliteren van het juiste meubilair. Instructies over het gebruik hiervan valt eveneens onder verantwoordelijkheid van de werkgever. De instructies voor het instellen van de werkplek kun je laten verzorgen door een interne preventiemedewerker, een externe adviseur of bijvoorbeeld in de vorm van een instructievideo. Omdat je als werkgever tevens verantwoordelijk bent er op toe te zien dat de werkplekinstructies op de juiste manier worden toegepast, is het raadzaam te kiezen voor een vorm van persoonlijke interventie met de nadruk op kennisoverdracht.

  Omgevingsfactoren
  Naast kwaliteitsnormen voor het meubilair, gelden er ook richtlijnen voor diverse omgevingsfactoren. Denk hierbij aan licht, luchtvochtigheid, ventilatie, oppervlakte en temperatuur.

  Licht: de verlichting van de werkplek moet zorgen voor voldoende licht en contrast tussen het beeldscherm en de omgeving. Daarnaast is het wenselijk dat er sprake is van (indirecte) daglichttoetreding.

  Luchtvochtigheid: de maatstaf voor luchtvochtigheid is tussen de 30% en 70%. De luchtvochtigheid dient voor minimaal 90% van de werktijd binnen deze marges te vallen.

  Ventilatie en tocht: er mag geen sprake zijn van luchtverplaatsing die ongewenste afkoeling van de huid veroorzaakt. Ook het ventilatiesysteem mag geen hinderlijke tocht of koude veroorzaken.

  Oppervlakte: de minimale oppervlakte voor de kantoorwerkplek is vastgesteld op 6m2 per medewerker, deze berekening is gebaseerd op een werkplek met bureau, bureaustoel en TFT-beeldscherm.

  Temperatuur: de maatstaf voor temperatuur op de kantoorwerkplek is voor de winterperiode tussen de 20 en 23 graden Celsius en in de zomerperiode tussen de 23 en 26 graden Celsius.

  Geluid: al vanaf 40 decibel kan geluid als storend worden ervaren. Productiviteit wordt in grote mate beïnvloed door concentratie. Het beperken van geluidshinder door bijvoorbeeld dichtslaande deuren, (telefoon)gesprekken en signalen van telefoons en andere apparatuur is daarom belangrijk.

  Ergonomische hulpmiddelen
  Als werkgever word je geacht de noodzakelijke ergonomische hulpmiddelen beschikbaar te stellen. Op basis van de werkzaamheden, werkplekinrichting en/of (bestaande) klachten kan het benodigde hulpmiddel worden vastgesteld. Denk hierbij aan een ergonomische muis, documenthouder of het plaatsen van een mini-toetsenbord of voetensteun. De juiste reden om een hulpmiddel te gebruiken is dat het gebruik van het betreffende hulpmiddel de werkhouding ten goede komt en een ontlastende functie heeft.

  Thuiswerken
  Thuiswerkers genieten dezelfde bescherming als medewerkers op kantoor. Dit betekent dat je als werkgever verantwoordelijk bent voor het meubilair waarmee gewerkt wordt alsmede de voorlichting over het gebruik en de instellingen van de werkplek. Er dient op de thuiswerkplek ook gekeken te worden naar omgevingsfactoren zoals verlichting en lichtinval. Indien er niet kan worden voldaan aan de Arborichtlijnen kun je als werkgever het thuiswerken (langer dan 2 uur aaneengesloten) NIET toestaan.

  De Risico-Inventarisatie en Evaluatie
  Als werkgever ben je verplicht om een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te voeren en dit schriftelijk vast te leggen. Het doel van de RI&E is het in kaart brengen van risico’s voor veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Na afloop dient een plan van aanpak te worden opgesteld om de eventueel geconstateerde risico’s te verhelpen.

  Goed werkgeverschap
  Goed werkgeverschap gaat verder dan alleen het nakomen van je verplichtingen. Investeren in preventie zorgt voor een daling in het ziekteverzuim. Wanneer je als werkgever een stapje extra doet voor jouw medewerkers pluk ook jij hier uiteindelijk de vruchten van. Zowel op het vlak van toename in productiviteit, loyaliteit en motivatie onder jouw medewerkers als op het gebied van kostenbesparing door daling in het ziekteverzuim is met goed werkgeverschap veel winst te behalen!